Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

tel. 32 4756100 faks. 32 4756203
ul. Wrocławska 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
NIP: 633-000-37-43, REGON: 271507453, KRS: 0000338294,
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS,
wysokość kapitału zakładowego 85 000 000 PLN w całości opłacony.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powstało w 1973 roku, kiedy to w miejsce Zakładu Cieplnego (istniejącego przy Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych) uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 11.01.1973 powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze liczące około 100 pracowników. W wyniku reorganizacji ciepłownictwa w województwie katowickim, uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 23.08.1973 Miejskie Przedsiębiorstwo Cieplne przekształcono z dniem 01.01.1974 roku w Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju obejmujące swoją działalnością początkowo miasta: Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Knurów następnie Żory i Racibórz, a od 1977r. również miasto Rybnik.

W tej strukturze przedsiębiorstwo funkcjonowało do 1983 r. wówczas bowiem Zarządzeniem Wojewody Katowickiego z dnia 31.07.1982 roku utworzone zostało na bazie istniejących przedsiębiorstw energetyki cieplnej - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Katowicach i w jego skład włączone jako Okręgowy Zakład Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Zarządzeniem Wojewody Katowickiego z dnia 05 sierpnia 1991 nr 150/91 dokonano podziału WPEC Katowice, zaś Zarządzeniem nr 157/91 z 13 sierpnia 1991 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uzyskało samodzielną podmiotowość prawną.

Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorstw Państwowych prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem 1165.Przedsiębiorstwo otrzymało numer statystyczny REGON 271507453.Dnia 12 listopada 1998 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uzyskało koncesję na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, przyznaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 10 lat.

Dnia 19 października 2001 roku przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod numerem 0000054561.

Rok 2009 był przełomowy w historii istnienia naszego przedsiębiorstwa. Na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Pana Mariana Janeckiego z dnia 9 kwietnia 2009 roku Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło procedurę komercjalizacji PEC w Jastrzębiu-Zdroju. W dniu 30 lipca 2009 roku Pan Jan Bury działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa podpisał Akt Komercjalizacji.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 30 września 2009 roku PEC w Jastrzębiu-Zdroju zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338294 jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna. W następstwie czego od dnia 1 października 2009 roku przedsiębiorstwo  przekształcone zostało w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

W dniu 20 grudnia 2011 r. nastąpiła prywatyzacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Na mocy umowy prywatyzacyjnej Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju stała się właścicielem 85% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. stanowiących 72.250.000 akcji imiennych zwykłych, serii A 000000001 do A 072250000, o wartości nominalnej 1 PLN.


Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Administrator serwisu Utworzony: 2013-03-20 13:42:53
Licznik odwiedzin: 12071 Ostatnia zmiana: 2017-04-20 14:06:21