Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta

Dla klientów
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Dla klientówWarunki przyłączenia
Do druku

Warunki przyłączenia

PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej (s.c.) zależy przede wszystkim od jego lokalizacji (odległości) od czynnych urządzeń ciepłowniczych posiadających rezerwy mocy. Właściciel lub upoważniony zarządca budynku zmierzając ubiegać się o podłączenie powinien zwrócić się pisemnie do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju (PEC) o ustalenie czy lokalizacja budynku spełnia techniczne warunki wykonania przyłącza ciepłowniczego.

Jeżeli istnieje techniczna możliwość przyłączenia, PEC przesyła właścicielowi lub zarządcy budynku druk wniosku o przyłączenie z prośbą o jego wypełnienie. Na podstawie wypełnionego wniosku PEC określa warunki techniczne wykonania przyłącza ciepłowniczego i przesyła je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie. Po zawarciu umowy PEC, w terminie ustalonym w umowie, wykonuje przyłącze ciepłownicze i montuje układ pomiaru ilości dostarczanego ciepła. Odbiorca za wykonanie przyłącza wnosi opłatę przyłączeniową, zależną od średnicy rur przyłącza i jego długości, w wysokości zgodnej z aktualną taryfą dla ciepła.

W przypadku gdy do s.c. ma być przyłączony węzeł cieplny wniosek o przyłączenie zawiera m.in.:

 • dane identyfikacyjne (wnioskodawcy),
 • rodzaj i parametry instalacji odbiorczych,
 • powierzchnię i kubaturę ogrzewanych pomieszczeń,
 • zamówioną moc cieplną z wyodrębnieniem wielkości mocy na poszczególne instalacje (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja, technologia) oraz określeniem minimalnego poboru mocy cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym,
 • proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła.

Jeżeli do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym należącym do PEC Jastrzębie ma być przyłączona instalacja odbiorcza w budynku podmiotu ubiegającego się o przyłączenie wniosek o przyłączenie zawiera m.in.:

 • dane identyfikacyjne (wnioskodawcy),
 • adres budynku, do którego ma być wykonane przyłącze,
 • rodzaj i parametry instalacji odbiorczych,
 • maksymalny i minimalny pobór mocy cieplnej i rodzaje potrzeb cieplnych (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja, technologia),
 • proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła.

Do ww. wniosków należy dołączyć:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone ma być ciepło,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny odbiorcy do korzystania z obiektu (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, użyczenie).

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy działu inwestycji (pokoje nr nr 55 i 56; tel. 32-4756-245÷247).