Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Poczta

Firma
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
FirmaInformacje o firmie
Do druku

Informacje o firmie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powstało w 1973 roku, kiedy to w miejsce Zakładu Cieplnego (istniejącego przy Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych) uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 11.01.1973 powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze liczące około 100 pracowników. W wyniku reorganizacji ciepłownictwa w województwie katowickim, uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 23.08.1973 Miejskie Przedsiębiorstwo Cieplne przekształcono z dniem 01.01.1974 roku w Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju obejmujące swoją działalnością początkowo miasta: Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Knurów następnie Żory i Racibórz, a od 1977r. również miasto Rybnik.

W tej strukturze przedsiębiorstwo funkcjonowało do 1983 r. wówczas bowiem Zarządzeniem Wojewody Katowickiego z dnia 31.07.1982 roku utworzone zostało na bazie istniejących przedsiębiorstw energetyki cieplnej - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Katowicach i w jego skład włączone jako Okręgowy Zakład Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Zarządzeniem Wojewody Katowickiego z dnia 05 sierpnia 1991 nr 150/91 dokonano podziału WPEC Katowice, zaś Zarządzeniem nr 157/91 z 13 sierpnia 1991 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uzyskało samodzielną podmiotowość prawną.

Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorstw Państwowych prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem 1165.Przedsiębiorstwo otrzymało numer statystyczny REGON 271507453.Dnia 12 listopada 1998 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uzyskało koncesję na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, przyznaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 10 lat.

Dnia 19 października 2001 roku przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod numerem 0000054561.

Rok 2009 był przełomowy w historii istnienia naszego przedsiębiorstwa. Na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Pana Mariana Janeckiego z dnia 9 kwietnia 2009 roku Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło procedurę komercjalizacji PEC w Jastrzębiu-Zdroju. W dniu 30 lipca 2009 roku Pan Jan Bury działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa podpisał Akt Komercjalizacji.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 30 września 2009 roku PEC w Jastrzębiu-Zdroju zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338294 jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna. W następstwie czego od dnia 1 października 2009 roku przedsiębiorstwo  przekształcone zostało w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

W dniu 20 grudnia 2011 r. nastąpiła prywatyzacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Na mocy umowy prywatyzacyjnej Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju stała się właścicielem 85% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. stanowiących 72.250.000 akcji imiennych zwykłych, serii A 000000001 do A 072250000, o wartości nominalnej 1 PLN.

„Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. od kwietnia 2013 r. prowadziła proces dobrowolnego odkupu akcji pracowniczych PEC oraz zawarła w dniu 24 czerwca 2015 r. ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży akcji PEC, które nie zostały objęte przez uprawnionych pracowników. W wyniku powyższego oraz w związku z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych - z dniem 17 września 2015 r. Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. w Jastrzębiu-Zdroju stała się 100% akcjonariuszem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.”

28 kwietnia 2016 r. PGNiG TERMIKA SA kupiło 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Umowa kupna akcji PEC S.A., za 190,4 mln zł została podpisana ze Spółką Energetyczną „Jastrzębie” S.A.

PGNiG TERMIKA to spółka będąca w Polsce największym producentem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej jest najefektywniejszą metodą produkcji. 11 stycznia 2012 r. firma stała się częścią Grupy Kapitałowej PGNiG.